Zwroty i reklamacje

Podstawowe uprawnienia kupującego w związku z reklamacją produktu - Dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 r.
W tym wypadu uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że masz możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:
1) Grupa: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy
Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienimy wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usuniemy.
Ważne! Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już przez nas wymieniony lub naprawiany albo jeżeli nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez nas zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.


Ważne! Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.


2) Grupa: naprawa/wymiana
Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Pamiętaj, że klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na nasz koszt dostarczyć produkt wadliwy na adres: ul. Bolesława Wallek-Walewskiego 17A, 30-094 Kraków. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest nam udostępnić produkt w miejscu, w którym produkt się znajduje.
Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Ważne! Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy reklamację za uzasadnioną.


Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Dodatkowe ograniczenia związane z reklamacją produktu dotyczące klientów nie będących konsumentów mogą być zawarte w regulaminie naszego sklepu.


Inne reklamacje
W ten sam sposób jak wyżej możesz złożyć także reklamację związane ze świadczeniem za pomocą naszego sklepu internetowego usług elektronicznych (np. konto lub formularz zamówienia) oraz inne reklamacje związane z działaniem naszego sklepu internetowego.  
W opisie reklamacji podaj

(1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;

(2) Twoje żądanie; 

(3) dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW - dotyczy zamówień złożonych po 12 luty 2016 roku.
11.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
11.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
11.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
11.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
11.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
11.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
11.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
11.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
11.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
11.10. Odwrócony podatek VAT (pkt. 1-4 przesłanki, lit. A-D skutki): w przypadku (1) gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są towary określone w załączniku nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.), w szczególności pod pozycjami 28a, 28b lub 28c oraz (2) gdy stroną Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca i Klient o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, a także (3) jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej ww. towary, bez kwoty podatku, przekroczy kwotę 20.000 zł, to (A) Sprzedawca sprzedaje towar bez kwoty podatku VAT i (B) wystawia fakturę zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 ww. wskazanej ustawy, to jest z tzw. "odwrotnym obciążeniem", a na Kliencie ciąży w takim wypadku (C) obowiązek rozliczenia i (D) zapłaty należnego podatku VAT.
12. WARUNKI GWARANCJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
12.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
12.2. W przypadku udzielenia przez Sprzedawcę Klientowi nie będącemu konsumentowi gwarancji (dalej także: „uprawniony z gwarancji”) na zakupiony przez niego Produkt, zastosowanie do niej znajdują warunki gwarancji określone w niniejszym punkcie Regulaminu.
12.3. Sprzedawca gwarantuje prawidłowe działanie Produktu w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca wyraźnie postanowi inaczej.
12.4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność nie obejmuje wad:
12.4.1. powstałych wskutek uszkodzeń mechanicznych, szkodliwego promieniowania, zwarcia instalacji elektrycznej i innych zewnętrznych ingerencji Produktu;
12.4.2. powstałych wskutek eksploatacji Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub warunkami podanymi w jego opisie lub w instrukcji obsługi;
12.4.3. powstałych wskutek braku lub niewłaściwej konserwacji Produktu;
12.5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji zostaje wyłączona w przypadku:
12.5.1. naruszenia lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych lub innych oznaczeń identyfikujących Produkt, w szczególności numer seryjny Produktu;
12.5.2. dokonania w Produkcie przeróbek, zmian, napraw lub innych modyfikacji przez serwis nieautoryzowany przez producenta lub dystrybutora Produktu;
12.5.3. upływu terminu gwarancji.
12.6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji nie obejmuje baterii i materiałów eksploatacyjnych.
12.7. Uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć reklamowany Produkt na swój koszt i ryzyko do Sprzedawcy w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym Produkt został zakupiony, wraz ze wszystkimi elementami i akcesoriami dostarczonymi razem z Produktem, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami itp. Produkt może zostać dostarczony w opakowaniu zastępczym jedynie pod warunkiem, że będzie ono zapewniało odpowiedni poziom (taki jak oryginalne opakowanie) ochrony Produktu podczas transportu zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i elektrostatycznymi. Wraz z reklamowanym Produktem uprawniony z gwarancji obowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy:
12.7.1. dokładne informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
12.7.2. proponowany sposób realizacji reklamacji;
12.7.3. dane kontaktowe składającego reklamację;
12.7.4. dowód zakupu reklamowanego Produktu wydany przez Sprzedawcę.
12.8. Uprawniony z gwarancji dostarcza reklamowany Produkt do Sprzedawcy na własny koszt i ryzyko, bez względu na ilość poprzednich reklamacji na ten Produkt.
12.9. Nie dostarczenie przez uprawnionego z gwarancji Produktu, jego elementów lub innych wymaganych informacji uprawnia Sprzedawcę do odrzucenia reklamacji na podstawie gwarancji.
12.10. Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest dokonać archiwizacji danych znajdujących się w reklamowanym Produkcie. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się w Produkcie ponosi uprawniony z gwarancji. W przypadku, gdy uprawniony z gwarancji dostarcza wraz z wadliwym Produktem dodatkowe akcesoria, nośniki lub oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie. Wyłączną odpowiedzialność za utratę wskazanych powyżej elementów ponosi uprawniony z gwarancji. Sprzedawca nie jest zobowiązany do utworzenia kopii ani do odtworzenia oryginalnej zawartości Produktu po realizacji reklamacji.
12.11. Na podstawie udzielonej gwarancji Sprzedawca jest obowiązany – według własnego wyboru – (1) do usunięcia wad Produktu, (2) do dostarczenia Produktu wolnego od wad, (3) zwrotu zapłaconej ceny za Produkt albo (3) wymiany reklamowanego Produktu na inny o podobnej specyfikacji za wyrównaniem różnicy w cenie (w przypadku produktu tańszego Sprzedawca zwróci różnicę ceny uprawnionemu z gwarancji, a w przypadku wybrania przez uprawnionego z gwarancji produktu droższego będzie on zobowiązany do zapłaty różnicy ceny).
12.12. Sprzedawca obowiązany jest wykonać swoje obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji w terminie do 28 Dni Roboczych. Termin ten należy liczyć od dnia dostarczenia Produktu przez uprawnionego z tytułu gwarancji zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym punkcie Regulaminu (w szczególności w pkt. 12.7 Regulaminu). Po wykonaniu uprawnień wynikających z gwarancji Sprzedawca dostarczy Produkt do uprawnionego z gwarancji.
12.13. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia produktu zastępczego na czas trwania procedury reklamacyjnej na podstawie gwarancji.
12.14. W przypadku, gdy w trakcie przeprowadzania przez Sprzedawcę analizy zasadności reklamacji zgłoszonej przez uprawnionego z gwarancji i oględzin wadliwego Produktu, Sprzedawca stwierdzi naruszenie jej warunków (np. uszkodzenie mechaniczne, brak plomb), Sprzedawca poinformuje o tym uprawnionego z gwarancji i zwróci mu Produkt na jego koszt i ryzyko. W takim wypadku uprawniony z gwarancji jest obowiązany do pokrycia wszelkich poniesionych przez Sprzedawcę kosztów.
12.15. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Sprzedawca dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast Produktu wadliwego Produkt wolny od wad albo dokonał napraw Produktu objętego gwarancją, termin gwarancji nie biegnie na nowo.
12.16. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
12.17. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do uprawnionego z gwarancji nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny za Produkt. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w takim wypadku tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do uprawnionego z gwarancji nie będącego konsumentem.

Zalecenia przed wysłaniem sprzętu do serwisu:
1. Należy zabezpieczyć dane zawarte na dyskach twardych i innych nośnikach poprzez właściwe wykonanie kopii zapasowej.
2. Prosimy sprawdzić czy ewentualne nieprawidłowości z działaniem komputera nie są spowodowane wirusem.
3. Sugerujemy sprawdzić czy akumulatory są naładowane i czy komputer jest właściwie podłączony do sieci.
4. Zgodnie z zapisami producenta w instrukcji obsługi odtworzyć oryginalną konfigurację sprzętową poprzez reinstalację oprogramowania lub w przypadku urządzeń typu PDA – poprzez zresetowanie.
UWAGA!!!
Reinstalacja oprogramowania i zresetowanie urządzenia wiąże się z utratą wszystkich danych zawartych na dyskach i innych nośnikach.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

NASZ ADRES

Centrum Biznesowe ARTBI.eu
Konsulting Doradztwo Biznesowe Iwona Kobylska
ul.Wallek Walewskiego 17A
30-094 Kraków

ARTBI.eu W SIECI
INFOLINIA

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 ZAPRASZAMY ;-)

Dział handlowy: 123 75 15 15

mail: biuro@artbi.eu

Centrum Biznesowe ARTBI.eu ZAPRASZA

100% skuteczności zamówień !!

WAŻNE! Zaplanowana przerwa techniczna w nocy 4./5. lipca po godz. 0:30, czas trwania ok. 1-2 godzin. Przepraszamy za utrudnienia.

HIT SPRZEDAŻY !! Mega wydajny zestaw do pracy zdalnej !!

KUP TERAZ i ZYSKAJ 249 PLN !!

Chcesz zyskać 100, 200, 300 PLN ? Zapisz się na nasz newsletter a będziesz pierwszy informowany o super promocjach !!

 

Zapisuję się do newslettera, aby otrzymywać drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacje handlowe, w tym zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach od: Konsulting Doradztwo Biznesowe Iwona Kobylska, ul.Wallek Walewskiego 17A, 30-094 Kraków. Wiem, że w każdej chwili mogę odwołać zgodę i wypisać się z newslettera.

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.